integritetspolicy

Balance4You i Täby

Inledning
Individens personliga integritet och säkerheten för dennes personuppgifter är viktig för Balance4You i Täby AB som ansvarar för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. 


Integritetspolicyns tillämpningsområde
För vem gäller policyn Denna Integritetspolicy är tillämplig på individer som är anställda, kunder, leverantörer och andra intressenter. Olika delar kommer att vara relevanta för dig beroende på din relation till Balance4You i Täby AB. 


För vad gäller policyn
Denna Integritetspolicy reglerar hur Balance4You i Täby samlar in och behandlar personuppgifter. Policyn reglerar även hanteringen av personuppgifter för individer hos de parter som Balance4You i Täby AB har en affärsrelation till så som leverantörer och kunder. 


För dig som är kund
Ändamålen med behandling av personuppgifter Personuppgifter behandlas endast för de ändamål och syften som beskrivs i denna Integritetspolicy. 


Balance4You i Täby AB behandlar endast personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig för affärsrelationen och för tjänster som kunder erhåller från Balance4You i Täby AB eller för sådana andra ändamål som framgår nedan. 


Personuppgifter
De personuppgifter Balance4You i Täby AB kommer att behandla om dig som kund eller leverantör framgår under respektive rubrik nedan.

Kunder

balance4you

Lagringsperiod: Lagras så länge det finns en affärsrelation

Lagring av personuppgifter
Hur länge en personuppgift kommer att sparas beror på vilken personuppgift som det rör sig om och syftet med dess behandling. Balance4You i Täby AB sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in, om inte annat föreskrivs i lag. 


Användande av Balance 4You i Täby AB:s webbplats och cookies
Gällande GDPR och hur vår webbplats tar hänsyn till de restriktioner som General Data Protection Regulation. 


Hemsidan innehåller inget formulär, webbshop eller registrering där vi aktivt samlar in information om besökaren. 


Vi använder Google Analytics och Google Fonts för en bättre användarupplevelse. 


Skyddet för personuppgifter
Balance4You i Täby AB har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. För att säkerställa integriteten för de personuppgifter som du lämnar via Internet kan vi komma att använda krypteringsteknik när vi överför sådana personuppgifter över Internet till våra servrar. Balance4You i Täby AB anställda är skyldiga att följa Balance4You i Täby AB:s IT-policy, denna Integritetspolicy och andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter. 


Delning av personuppgifter
Balance4You i Täby AB kommer inte sälja, lämna ut eller sprida personuppgifter till tredje part, med undantag för vad som anges i denna Integritetspolicy. Inom ramen för Tjänsten kan personuppgifter lämnas vidare till en Balance4You i Täby AB samarbetspartners om det är nödvändigt för utförandet och tillhandahållandet av Tjänsten.


För det fall Balance4You i Täby AB omfattas av en omorganisation, sammanslagning eller försäljning kan vi överföra personuppgifter till den relevanta tredje parten, förutsatt att den tredje parten åtar sig att behandla personuppgifterna i enlighet med denna Integritetspolicy. 


Insamling av personuppgifter
Om du registrerar bokning till tjänster tjänst online via www.bokadirekt.se så accepterar du att dela med dig av dina personuppgifter och samtycker till att den informationen kommer att lagras på Boka Direkts server. Balance4You i Täby AB ansvarar för att enbart behörig personal har åtkomst till denna information.


Vi samlar in följande typer av information, inklusive personuppgifter, för att ge dig möjlighet att använda och få tillgång till våra webbplatser, applikationer, tjänster och verktyg, för att ge dig en personligt anpassad och bättre upplevelse och för marknadsföringsändamål. 


• Information som vi samlar in automatiskt 

När du besöker våra webbplatser, använder våra applikationer, tjänster och verktyg eller klickar på annonser eller innehåll, så samlar vi automatiskt in information som skickas till oss från din dator, mobila enhet eller annan enhet som används för åtkomst. Denna information kan endast knytas till dig personligen om du loggar in som en registrerad användare och omfattar: enhetens ID eller unika identifierare, geografisk plats, vilken sorts enhet som används, data och anslutningsinformation, statistik om sidvisningar, trafik till och från webbplatserna, hänvisande URL, annonsdata, IP-adress och standardmässig information från webbloggar.


• Information som du lämnar till oss

Vi får samla in och spara sådan information som du uppger på våra webbplatser eller som du lämnar till oss i samband med användning av våra webbplatser, applikationer, tjänster eller verktyg. Detta omfattar:


• information som du lämnar till oss vid registrering av online bokning, inklusive e-postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, kontaktinformation.


• ytterligare information som du lämnar till oss via sociala medier • information som lämnas i samband med diskussioner i forum, chattar, tvistlösning, korrespondens genom våra webbplatser eller korrespondens som skickas till oss


• Information som vi samlar in från andra källor 


Vi kan komma att erhålla eller samla in kompletterande information om dig från tredje parter såsom säljarföretag, databyråer och dataleverantörer och lägga till den i vår information om dig. Detta kan omfatta demografisk information och navigationsinformation, kreditupplysningsinformation och annan information från kreditupplysningsföretag i den utsträckning det är tillåtet enligt lag 


• Informationsinsamling genom delning och registrering i sociala medier 


Vi kan komma att erbjuda inloggningstjänster som innebär att du kan använda tredje mans login uppgifter för att få åtkomst till www.balanceforyou.se och därtill anknutna webbplatser. Vi kan även komma att erbjuda tjänster som gör det möjligt att dela information i sociala medier. 


Du kan välja att ge oss åtkomst till vissa personuppgifter som lagras av webbplatser som drivs av tredje man. Personuppgifterna som vi kan få åtkomst till varierar beroende på webbplats och styrs av dina inställningar på den webbplatsen och ditt samtycke. 


Personuppgiftsansvarig
Balance4You i Täby AB, org nr 556772-5014, Enhagsslingan 4C, 187 40 Täby är personuppgiftsansvariga för den behandling som sker avseende dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. 


Dina rättigheter
Du som individ har rätt att begära att få tillgång till vilka personuppgifter som Balance4You i Täby AB behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling. Du som individ har även rätt att när som helst begära att vi blockerar, raderar eller rättar dina personuppgifter. Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. 


Ändringar i denna integritetspolicy
Balance4You i Täby AB förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan.. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på vår webbplats. Du rekommenderas därför att läsa denna Integritetspolicy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar.


Kontakta oss
Om du har några frågor gällande denna Integritetspolicy eller vår användning av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@balanceforyou.

Integritetspolicyn i sin helhet (pdf)